Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Inleiding
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de RedDotSocks
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Aanbiedingen
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 10 – Verplichtingen van de RedDotSocks in geval van intrekking van de overeenkomst
Artikel 11 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 12 – De prijs
Artikel 13 – Kortingen en aanbiedingen
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Naleving en aanvullende garantie
Artikel 16 – Levering en uitvoering
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 19 – Aansprakelijkheid
Artikel 20 – Modellen, ontwerpen, enz.
Artikel 21 – Auteursrecht
Artikel 22 – Gebeurtenissen
Artikel 23 – Annulering
Artikel 24 – Klachtenprocedure
Artikel 25 – Geschillen
Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de volgende termen
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de consument die bij RedDotSocks een aankoop doet.
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te herroepen;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die RedDotSocks met de consument sluit in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten die tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Model herroepingsformulier: het Europees modelformulier voor herroeping, dat is opgenomen in bijlage I bij deze voorwaarden.
Artikel 2 – Identiteit van RedDotSocks
Zakelijk adres: Nederland
Telefoonnummer: +31 6 16 67 92 81
E-mailadres: info@reddotsocks.nl
Btw-identificatienummer NL225546322B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RedDotSocks en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen RedDotSocks en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RedDotSocks, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden bij RedDotSocks zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
De aanbiedingen van RedDotSocks zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien RedDotSocks gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden RedDotSocks niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Een overeenkomst met RedDotSocks komt, behoudens het bepaalde in lid 4, tot stand wanneer de consument een of meer producten en/of diensten heeft besteld via de RedDotSocks website of via e-mail en RedDotSocks een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen en RedDotSocks een ontvangstbevestiging heeft gestuurd.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RedDotSocks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RedDotSocks is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RedDotSocks passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt RedDotSocks voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal RedDotSocks passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
RedDotSocks kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RedDotSocks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is RedDotSocks gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de bestelling of aanvraag bijzondere voorwaarden te verbinden.
RedDotSocks zal uiterlijk bij de levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, toezenden:
het bezoekadres van de vestiging van RedDotSocks waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten herroepingsrecht;
informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
de prijs inclusief alle belastingen op het product, voor zover van toepassing de kosten van levering, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een langdurige transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst verklaart de consument dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra RedDotSocks de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Artikel 6 – Aanbiedingen
Elk aanbod is een vrijblijvend aanbod en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de andere partij. Het aanbod is geldig voor de in het aanbod vermelde periode. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is de offerte geldig gedurende 30 dagen na het uitbrengen van de offerte. Na het verstrijken van de termijn vervalt het vrijblijvende aanbod van rechtswege.
4. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de consument geen recht op ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. De consument dient hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord te gaan met RedDotSocks.
De in het aanbod vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen.
De consument is gehouden 50% van de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
In het geval van producten:
De consument kan een overeenkomst inzake de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. RedDotSocks kan de consument naar de reden van herroeping vragen, maar verplicht de consument niet tot opgave van de reden(en).
2. De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
indien de consument meerdere producten in één bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. RedDotSocks kan, mits dit voorafgaand aan het bestelproces duidelijk aan de consument is meegedeeld, een bestelling van meerdere producten met een andere levertijd weigeren.
indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel daarvan in ontvangst heeft genomen;
bij overeenkomsten die strekt tot het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product in ontvangst heeft genomen.
2. De consument kan een dienstverleningsovereenkomst zonder opgave van redenen gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. RedDotSocks kan de consument naar de reden van de herroeping vragen, maar verplicht de consument niet tot opgave van de reden(en).
De in lid 3 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
Indien RedDotSocks de consument niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier heeft verstrekt, vervalt de bedenktijd twaalf maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke bedenktijd zoals bepaald in de vorige leden van dit artikel.
Indien RedDotSocks de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.
Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en controleren zoals hij het in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een wijze van omgaan met het product die verder gaat dan hetgeen in lid 1 is toegestaan.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien RedDotSocks hem voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij RedDotSocks hiervan binnen de bedenktijd op de hoogte stellen door middel van het modelformulier dat aan het in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde adres moet worden gezonden of zal hij RedDotSocks hiervan op een andere ondubbelzinnige wijze in kennis stellen.
2. De consument dient het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag na de in lid 1 bedoelde kennisgeving, aan (een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van) RedDotSocks te retourneren of in ontvangst te nemen. Dit is niet nodig indien RedDotSocks heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd in acht genomen indien hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met de door RedDotSocks verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de consument.
De consument draagt de directe kosten van het retourneren van het product, tenzij RedDotSocks zelf ondubbelzinnig aangeeft de kosten van het retourneren van het product voor zijn rekening te nemen.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Indien de consument herroept nadat hij er uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de uitvoering van de dienstverlening tijdens de bedenktijd aanvangt, is de consument aan RedDotSocks een bedrag verschuldigd dat in verhouding staat tot het gedeelte van de verplichting dat RedDotSocks op het moment van herroeping is nagekomen, in vergelijking met de volledige uitvoering van de verplichting.
De consument draagt geen kosten voor het verlenen van diensten indien RedDotSocks de consument niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de kosten van schadevergoeding in geval van herroeping of het model van het herroepingsformulier, of;
Artikel 10 – Verplichtingen van RedDotSocks in geval van herroeping
Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en dit per e-mail verstuurt naar het in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde e-mailadres, stuurt RedDotSocks na ontvangst van deze e-mail een ontvangstbevestiging terug naar het door de consument gebruikte e-mailadres.
RedDotSocks zal alle door de consument gedane betalingen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument van de herroeping in kennis is gesteld, terugbetalen. Tenzij RedDotSocks aanbiedt het product zelf af te halen, kan RedDotSocks wachten tot zij het product heeft ontvangen of totdat de consument kan aantonen dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst komt.
RedDotSocks zal voor de terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als de consument, tenzij de consument met een ander betaalmiddel instemt. De terugbetaling is gratis voor de consument.
Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft RedDotSocks de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.
Indien de consument meer dan één product heeft gekocht, is RedDotSocks niet verplicht de verzendkosten te vergoeden, tenzij alle producten worden geretourneerd.

Artikel 11 – De prijs
De prijzen vermeld op de site, in de mail, nieuwsbrief zijn in euro’s en inclusief BTW. Het aanbod bevat geen verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten.
Indien verzend-, verpakkings- of belastingkosten van toepassing zijn, worden deze duidelijk in de offerte vermeld.
Als de prijs op de website redelijkerwijs niet juist kan zijn, bijvoorbeeld als de prijs op de website veel te laag is. Dan is er geen sprake van een rechtsgeldige aankoop en behoudt RedDotSocks zich het recht voor om deze foutieve prijs te wijzigen in de juiste prijs. De consument heeft momenteel het recht om de aankoop te annuleren.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan RedDotSocks producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop RedDotSocks geen invloed heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.
RedDotSocks behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst door te voeren, indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
RedDotSocks behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen door te voeren vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien dit niet het geval is, heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 12 – Kortingen en aanbiedingen
Kortingen en promoties worden gecommuniceerd via de website, nieuwsbrief, sociale media en externe websites.
Kortingen op kortingen zijn te allen tijde uitgesloten.
Indien u gebruik maakt van promoties met een minimale bestedingswaarde of een minimum aantal artikelen aanschaft, moet de minimale hoeveelheid altijd na terugkomst worden bereikt om de actie te kunnen blijven gebruiken.
Het is niet mogelijk om een claim in te dienen voor een actie met terugwerkende kracht.
Artikel 13 – Betaling
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, dan wel bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een dienstverleningsovereenkomst gaat de bedenktijd in op de dag na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst door de consument.
De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. RedDotSocks stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Na het niet nakomen van de in lid 2 genoemde betalingsverplichtingen is de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en is RedDotSocks gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal een bedrag van: 15% op openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% op de volgende € 2.500,= en 5% op de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. RedDotSocks kan ten behoeve van de consument van deze bedragen en percentages afwijken.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RedDotSocks te melden.
Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is aangegeven in het aanbod.
In geval van een overeenkomst inzake douanerechten zal de bestelling van deze douanerechten niet in productie worden genomen indien de betalingstermijn van 14 dagen niet is nagekomen.
Artikel 14 – Naleving van de overeenkomst en aanvullende garanties
RedDotSocks garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
RedDotSocks is niet verantwoordelijk voor ander dan normaal gebruik.
Een aanvullende garantie van RedDotSocks, haar leverancier, fabrikant of importeur beperkt nimmer de wettelijke rechten en aanspraken die de consument op grond van de overeenkomst jegens RedDotSocks kan doen gelden indien RedDotSocks in gebreke is gebleven in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Onder een aanvullende garantie wordt verstaan elke verplichting van RedDotSocks, haar leverancier, importeur of producent, waarbij deze laatste de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is indien hij in gebreke is met de uitvoering van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 15 – Levering en uitvoering
RedDotSocks besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten en aan de beoordeling van aanvragen tot het maken van fietssokken op maat.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan RedDotSocks kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal RedDotSocks geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop alle voor de uitvoering van het product en/of dienst benodigde gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van RedDotSocks.
Indien de consument vóór de koop aangeeft dat de toegezegde levertijd essentieel is en dus een belangrijke voorwaarde voor de koop is, zal RedDotSocks bij gebreke daarvan de kosten onmiddellijk terugbetalen.
Na ontbinding conform het vorige lid zal RedDotSocks in beginsel het door de consument betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.
RedDotSocks behoudt zich het recht voor om de terugbetaling op te schorten totdat ofwel de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft geretourneerd ofwel RedDotSocks het product heeft ontvangen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij RedDotSocks tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan RedDotSocks bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien de consument kiest voor een vervoerder, gaat het risico van beschadiging en/of verlies van producten over op de consument zodra RedDotSocks het pakket aan de vervoerder heeft overgedragen.
Artikel 16 – Overmacht
Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, zal RedDotSocks de consument zo spoedig mogelijk met schriftelijke bevestiging daarvan in kennis stellen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
In geval van overmacht heeft RedDotSocks het recht om, na overleg met de consument, de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten, totdat de overmachtsituatie is beëindigd.
Indien de opschorting van de levering meer dan 30 werkdagen vertraging oploopt, heeft de consument het recht RedDotSocks per aangetekende brief op de hoogte te stellen van de ontbinding van de koopovereenkomst, bij gebreke waarvan RedDotSocks gehouden is de consument schadeloos te stellen.
RedDotSocks kan niet worden toegerekend aan de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Als overmacht en/of tekortkoming van de schuldeiser worden beschouwd de volgende en soortgelijke omstandigheden
Te late of kwalitatief onaanvaardbare levering van materiaal (ontwerp, imago) van de consument;
Te late of kwalitatief onaanvaardbare levering door één of meer leveranciers;
Dingen die het productieproces vertragen buiten de controle van RedDotSocks, in ieder geval maar niet uitsluitend door stroomuitval.
Andere situaties van overmacht die hier niet specifiek onder vallen.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
De levering van goederen door RedDotSocks aan de consument blijft eigendom van RedDotSocks totdat de consument al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van vorderingen van RedDotSocks wegens tekortschieten van de consument in de nakoming van deze overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor de levering van goederen die onder een oudere of jongere overeenkomst vallen dan die welke betrekking hebben op de goederen waarvan de eigendom aan RedDotSocks is voorbehouden.
2. Indien de consument in verzuim is met de prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is RedDotSocks gerechtigd de goederen terug te (doen) nemen van de plaats waar deze zich op dat moment bevinden, op kosten van de consument. De consument machtigt RedDotSocks hierbij onherroepelijk om de door of voor de consument gebruikte ruimte te (doen) betreden. Alle kosten verbonden aan de terugname zijn voor rekening van de consument.
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen door de consument in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit betekent dat zij niet kunnen dienen tot zekerheid, in welke vorm dan ook, voor aanspraken van derden.
Het is voor de consument niet mogelijk de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden te verkopen voordat alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen, tenzij RedDotSocks hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
In geval van een toerekenbare tekortkoming is RedDotSocks verplicht haar contractuele verplichtingen na te komen.
De verplichting van RedDotSocks tot schadevergoeding op grond van enige rechtsgrond is beperkt tot de schade waarvoor RedDotSocks verzekerd is onder een door of namens haar afgesloten verzekering, maar bedraagt ten hoogste het bedrag van de door of namens haar afgesloten verzekering.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
In geval van een toerekenbare tekortkoming is RedDotSocks verplicht haar contractuele verplichtingen na te komen.
De verplichting van RedDotSocks om schadevergoeding uit hoofde van enige wettelijke basis is beperkt tot de schade waarvoor RedDotSocks verzekerd is onder een door of namens haar afgesloten verzekering, maar bedraagt niet meer dan het bedrag dat in het desbetreffende geval door die verzekering wordt uitgekeerd.
Indien RedDotSocks om welke reden dan ook geen beroep kan doen op de beperking in lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de aankoop.
Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Onder gevolgschade wordt mede verstaan gederfde winst en andere indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele aansprakelijkheid van de consument jegens derden.
RedDotSocks is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet tijdig leveren van het product.
Artikel 19 – Ontwerpen, modellen e.d.
De consument geeft RedDotSocks de verzekering dat alle tekeningen, foto’s, ontwerpen die de consument aan RedDotSocks verstrekt voor de ontwikkeling van sokken naar persoonlijke voorkeur, niet onderhevig zijn aan rechten van derden.
De consument vrijwaart RedDotSocks voor aanspraken van derden, met betrekking tot de door de consument geleverde foto’s of ontwerpen als bedoeld in het vorige lid, die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.
De consument zal alle schade en nadelen die RedDotSocks lijdt vergoeden indien en voor zover de door RedDotSocks geproduceerde gepersonaliseerde sokken inbreuk maken op rechten van derden.
De consument kan geen aanspraak maken op enige productkwaliteitsaansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik en/of de toepassing van het geleverde materiaal, zoals genoemd in de voorgaande leden. Dit geldt ook voor het materiaal dat wordt geleverd via de personalisatietoepassing op de website van RedDotSocks.
Artikel 20 – Auteursrecht
Alle RedDotSocks producten zijn auteursrechtelijk beschermd.
RedDotSocks behoudt het auteursrecht op de in opdracht van de consument geleverde en/of ontwikkelde (maatwerk)sokken, tenzij RedDotSocks en de consument schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het is niet toegestaan om onderdelen en/of het gehele product te reproduceren of te reproduceren zonder toestemming van RedDotSocks.

Artikel 21 – Annulering
Annulering dient altijd schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. De datum van het poststempel en/of de datum van ontvangst van de e-mail zal worden gebruikt voor de berekening van de annuleringstermijn.
Bij annulering van een overeenkomst zijn naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten ook annuleringskosten per klant of deelnemer verschuldigd.
In geval van annulering brengt RedDotSocks de volgende kosten in rekening:
Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement 25% van de aankoopprijs;
Binnen 14 dagen tot 3 dagen voor aanvang van het evenement 50% van de aankoopprijs;
Binnen 3 dagen voor aanvang van het evenement 100% van de aankoopprijs;
Indien de werkelijke kosten van RedDotSocks als gevolg van de annulering meer bedragen dan de in dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten, dan kunnen ook de extra kosten in rekening worden gebracht.
RedDotSocks behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren zonder dat RedDotSocks zich op enigerlei wijze verbindt tot iets anders dan restitutie van reeds betaalde facturen.

Artikel 22 – Klachtenprocedure
De consument heeft de verplichting om binnen een redelijke termijn na de levering te onderzoeken of RedDotSocks de overeenkomst naar behoren is nagekomen en is voorts gehouden RedDotSocks onverwijld schriftelijk te informeren zodra het tegendeel hem bekend is.
De nakoming van de overeenkomst tussen partijen wordt geacht deugdelijk te zijn indien de consument de overeenkomst niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel kenbaar heeft gemaakt. Indien de kennisgeving tijdig binnen 2 maanden na ontdekking geschiedt.
Klachten worden door RedDotSocks slechts in behandeling genomen indien de consument het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan RedDotSocks heeft overhandigd/teruggestuurd.
De prestatie van RedDotSocks wordt in ieder geval geacht tussen partijen deugdelijk te zijn indien de consument het geleverde product of een deel van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of doen bewerken of aan derden heeft doen leveren dan wel in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de consument aan het bepaalde in lid 1 heeft voldaan.
RedDotSocks draagt zorg voor een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.
Bij RedDotSocks ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RedDotSocks binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Artikel 23 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen RedDotSocks en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 24 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.